Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа – підприємець Дронь Євгенія Валеріївна, що діє на підставі  відомостей внесених до ЄДР, надалі — Виконавець,  з однієї сторони, цим Договором пропонує необмеженому колу фізичних осіб,  надаліЗамовник, з другої сторони, спільно – Сторони,  акцептували цей Договір публічної оферти.

Оферта є публічною і, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх Замовників. Беззастережне прийняття умов Оферти (будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даної Оферти, надалі  — Договір, Виконавцем і Замовником, а сам договір вважається автоматично укладеним.

Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами після внесення Замовником змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.

  1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Публічна оферта – формальна публічна пропозиція Виконавця, викладена на веб-сайті Виконавця та адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України, надалі – ЦКУ, укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

1.2. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресом – http://www.eugenia-dron.com, яка є основним джерелом інформування Замовника.Всі інформаційні матеріали, представлені на веб-сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги (Продукту), перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти eugenia.dron@gmail.com. 

Сервіси сайту — функціональні можливості сайту, призначені для використання Замовниками.

1.3.Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Договору шляхом оплати вартості послуг та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на веб-сайті, в залежності від того, яка подія настала першою та свідчить про те, що Замовник ознайомлений з цим Договором та повністю згодний з його умовами.

1.4. Замовник – фізична особа, яка акцептувала публічну оферту Виконавця, викладену в цьому Договорі та оплатила вартість відповідних послуг.

1.5.Виконавець – Фізична особа -підприємець Дронь Євгенія Валеріївна.

1.6. Інформаційно-консультаційні послуги (продукти) (надалі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Семінари, Конференції, Курси, Тренінги, Майстер-класи, Програми, Лекції, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Консультацій, Корпоративного навчання, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на веб-сайті відповідної Послуги (Продукту) Виконавця – http://www.eugenia-dron.com. Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, розміщена на веб-сайті Виконавця.

1.7. Програма заходу – детальні умови надання певної Послуги (Продукту), що включає в себе, у тому числі, але не виключно, наступні умови: назва, загальна інформація, предмет, зміст та навчальна програма Послуги (Продукту); загальна тривалість, кількість годин та/або розклад Послуги (Продукту); вартість Послуги (Продукту).

1.8. Відео/Аудіо (Відео/Аудіо-курс, Відео/Аудіо-лекція, Відео/Аудіо-запис) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту (перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису Семінару, Конференції, Курсу, Тренінгу, Майстер-класу, Програми, Лекції тощо) з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Виконавцем, темою, програмою та терміном доступу до Контентута/або Продукт в якому Послуга надається шляхом надання Замовнику носія даних (магнітного, електронного тощо) для перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису Семінару, Конференції, Курсу, Тренінгу, Майстер-класу, Програми, Лекції тощо.

1.9. Консультації (персональне або групове консультування, корпоративні тренінги та інше) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом індивідуального або групового консультування на теми та на умовах попередньо узгодженими між Замовником та Виконавцем.

1.10.Пакет продуктів (Комплексна програма) – це тип Продукту, який об’єднує дві та більше Послуги (Продуктів) та реалізується за власними, визначеними в односторонньому порядку Виконавцем умовами, які зазначаються на сторінці відповідного Пакету продуктів на http://www.eugenia-dron.com. Інформація щодо вартості Пакету продуктів Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та/або оголошена під час консультації щодо Послуги (Продукту).

1.11.Контент – вся інформація, що складає зміст Заходів та/або online-трансляцій, вебінарів, в тому числі, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото -, відео- та інші зображення, а також запис Заходів.

1.12.Навчання – участь Замовника в Заходах Виконавця, у тому числі, але не виключно, участь Замовника у заходах, курсах, тренінгах, вебінарах, а також особисті та групові (офлайн та онлайн) заходи та консультації із Виконавцем.

1.13.Замовлення – Послуга або список Послуг з переліку, розміщеного на веб-сайті, які Замовник обрав або планує обрати в майбутньому та оформлене за допомогою веб-сайту, в порядку, встановленим цим Договором.

1.14.Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.

1.15.Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Замовником або Виконавцем (зі слів Замовника) і є невід’ємною частиною даного Договору.Обов’язковими реквізитами Реєстраційної форми є:прізвище, ім’я, по батькові;адреса електронної пошти;контактні номери телефонів.Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються згідно з тлумаченням, сформованим в мережі Інтернет, звичаєм ділового обороту і чинним законодавством України.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується забезпечити проходження навчання Замовником шляхом надання йому Послуг (Продуктів), в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця, а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити та прийняти такі послуги.

2.2. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг (Продуктів), не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику відповідно до обраного ним Заходу, в порядку і строки, передбачені Програмами заходів і тарифами Виконавця, які оприлюднені за на http://www.eugenia-dron.com. Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) третіх осіб.

3.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання

3.1.3. Розробити навчальний план, організувати проведення Заходів.

3.1.4. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору та дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.2.2. Відмовити у наданні Послуг (Продуктів) або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.

3.2.3. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг (Продуктів).

3.2.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на Послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на веб-сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття).

3.2.5. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі проходження Заходів, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.

3.2.6. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості веб-сайту, Заходів, тощо.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Здійснювати оплату наданої Послуги (Продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на веб-сайті http://www.eugenia-dron.com

3.3.2. Дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.3.3. Дотримуватися розкладу/графіку Заходів, виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримати Послуги (Продукти) Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів).

3.4.2. Замовник має право відмовитися від укладеного Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 2 дні до початку Заходу та/або протягом 3 (трьох) днів щодо Продукту в якому Послуга надається шляхом надання Замовнику носія даних (магнітного, електронного тощо) для перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису Семінару, Конференції, Курсу, Тренінгу, Майстер-класу, Програми, Лекції тощо.

У випадку відмови від укладеного Договору або ініціювання його розірвання з порушенням строку на попередження, Виконавець не повертає Замовнику сплачені кошти.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ)

4.1. Замовником послуг можуть бути тільки фізичні особи.

4.2. Перелік, зміст, умови Послуг (Продуктів), а також терміни їх надання наведено на веб-сайті Виконавця.

4.3. Заходи можуть проводиться як особисто Виконавцем, так і іншими третіми особами, залученими Виконавцем.

4.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на веб-сайті.

4.5. Інформація про конкретні Послуги (Продукти) та/або зміст конкретних Послуг (Продуктів), інформація про умови надання доступу до Послуг (Продуктів), інші відомості або вимогивважаються повідомленими Замовнику належним чином, якщо вони: опубліковані на веб-сайті Виконавця та/або доведені до відома Замовника за допомогою електронних повідомлень та/або повідомлені Замовнику при його зверненні за контактними адресами і телефонами Виконавця.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного Заходу на дату його замовлення (бронювання) та/або інших умов оплати, які публікуються на веб-сайті http://www.eugenia-dron.com та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.

5.2. Послуги (Продукти), інформація про які розміщена на веб-сайті Виконавця, надаються Замовникові за умови 100 % передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця та/або в інший спосіб, згідно чинного законодавства.

5.3. У разі несплати послуг Замовником, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику Послуг (Продуктів).

5.4. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на веб-сайті Виконавця.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

6.2.Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб’єктивне сприйняття та оцінювання Замовником якості Послуг (Продуктів). Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг  суб’єктивним очікуванням та оцінкам Замовника.

6.3. Виконавець  не несе відповідальності за неможливість з незалежних від нього причин споживання  Замовником оплачених послуг.

6.4.У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не проводить Захід в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного Заходу в інший термін.

  1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання, несвоєчасне чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне чи неналежне виконання зумовлено обставинами, що перебувають за межами розумного контролю Сторін. Ці обставини можуть включати, зокрема, пожежу, ураган, повінь, землетрус, постанови чи накази уряду, валютні обмеження, війну (включаючи громадянську війну).

7.2. Сторона, що зазнала  форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але не пізніше, ніж через 3 (три) календарні дні після початку їх дії, повідомити у письмовій формі (з підтвердженням про одержання інформації)  іншу сторону про ці обставини і їх вплив на виконання відповідних зобов’язань та вжити всі можливі заходи, з метою мінімізації негативних наслідків форс-мажорних обставин.Виникнення форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено Торгово-промисловою палатою України.

7.3. Сторона, що зазнала форс-мажорних обставин, зобов’язана також негайно, але не пізніше, ніж через 3  (три) календарні дні, повідомити у письмовій формі іншу Сторону про припинення дії зазначених обставин.

7.4. Будь-яке неповідомлення чи затримка в повідомленні Стороною, що не має можливості виконати зобов’язання за цим Договором внаслідок форс-мажорних обставин, іншій Стороні, служить причиною втрати права посилатися на такі обставини, за виключення неможливості такого повідомлення внаслідок дії форс – мажорних обставин.

7.5. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання даного Договору на період їх тривалості, якщо Сторони не домовляться про інше.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.

8.2.Сторони погодили, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг (Продуктів) за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю.Послуги (Продукти) надаються для особистого використання Замовником.

8.3.Оферта діє безстроково. Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником цієї Офертита діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

8.4.Сторони дійшли погодили, що всі спори, що виникають з правовідносин за цим Договором регулюються матеріальним правом України.Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ДРОНЬ ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІІВНА

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осiб та фізичних осiб-пiдприємців про проведення держ реєстраціі

08.11.2004

2 354 000 0000 000318